Танилцуулга


Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар 22 хүний орон тоотойгоор Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Сургалт, судалгаа, арга зүйн хэлтэс, Соёл, урлагийн хэлтэс гэсэн бүтэцтэйгээр ажиллаж, УИХ, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, шийдвэрийг, хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, боловсрол соёлын байгууллагыг төрийн болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар шуурхай хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж боловсрол, соёлын 93 нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2018 он