Байгууллагын бүтэц, дүрэм


Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар 22 хүний орон тоотойгоор Захиргаа, удирдлага судалгааны хэлтэс, Сургалт, судалгаа, арга зүйн хэлтэс гэсэн бүтэцтэйгээр ажиллаж, УИХ, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, шийдвэрийг, хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, боловсролын байгууллагыг төрийн болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар шуурхай хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж боловсролын 81 нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын стратеги төлөвлөгөөтэй танилцахыг хүсвэл дооорх линк дээр дарна уу.