Төсөв, санхүү


2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ


 


 

БСУГ-ын 2019 оны төсвийн сарчилсан хуваарь

 2018 ОНЫ ТӨСӨВ