Төсөв, санхүү


Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 2020 оны төсвийн сарчилсан хуваарь

2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ


 


 

БСУГ-ын 2019 оны төсвийн сарчилсан хуваарь

 2018 ОНЫ ТӨСӨВ