Статистик мэдээ


2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ


Статистик мэдээллийн танилцуулга

     ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

     СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА

1.2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН /БДБ-1, насаар/

2. 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН /БДБ-1В, Ангиар/

3. 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕБС-Д АЖИЛЛАГЧДЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН /БДБ-7/

4. 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЕБС-ИЙН БАГШ НАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН /БДБ-10В/

5. ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛД ХАМРАГДАГЧДЫН  2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН /СӨБ-1В/

6. ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АЖИЛЛАГЧДЫН 2017/2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ТАЙЛАН /СӨБ-3/


СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД


ЕРӨНХИЙ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД