Хэлмэгдүүлэлтийг хүндэтгэх өдөр


Үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн танилцуулга, слайд