2016 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сэдэв даалгавар

2016 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сэдэв даалгавар

Хичээл Хувилбарууд
Математик A, B, C, D
Монгол хэл A, B, C, D
Нийгмийн ухаан A, B, C, D
Англи хэл A, B, C, D
Орос хэл A, B, C, D
Газарзүй A, B, C, D
Физик A, B, C, D
Биологи A, B, C, D
Хими A, B, C, D
Монгол улсын түүх A, B, C, D
Монгол хэл-бичиг A, B, C, D
Түлхүүрүүд