Үндсэн сургалтын хуваарь /1, 5 дахь жилийн/

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, УДИРДАХ БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

 


Эхний жилийн үндсэн сургалтын хуваарь

 


5 дахь жилийн үндсэн сургалтын хуваарь