2018-2019 оны хичээлийн жилд 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарын нэрс

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД 10 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ НАРЫН МЭРГЭЖИЛ

ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ БАГШ НАРЫН НЭРС