Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-15/