СӨББ-ын багшийн болон байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг 2023 оны 4 дүгээр сарын 17-21-ний өдрийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Аймгийн хэмжээнд байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 42 цэцэрлэг, багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 200 гаруй багш хамрагдсан ба асжилтиай шалгагдсан байгууллага, багш нар гүйцэтгэлд суурилсан улирлын үр дүнгийн урамшуулал авах юм.