Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-28/

Өмнөх сонгон шалгаруулалтаар /2018.08.23-ны/ нөхөгдөөгүй сул үлдсэн болон шинээр гарсан багшийн орон тоонд дахин сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.