Өвөрхангай аймгийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилт

2018 оны 8 дугаар сарын 27ы өдөр зохион

байгуулагдсан “2018-2019 оны хичээлийн жилийн

аймгийн багш нарын бага хурал”-аар хэлэлцэн батлав.

  

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ

 

Нэг. ХҮҮХЭД, БАГШ БҮРИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

 

 1. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын орчны стандарыг хэрэгжүүлэх, бага насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогт нийцсэн сургалтын арга зүйд тулгуурлан хүүхдийг хөгжүүлэх ажлын чанарыг нэмэгдүүлэх,
 2. “Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах, хуулийг багш, албан хаагч, иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах,
 3. Багшийн хөгжлийн хэрэгцээнд тулгуурлан тэдний мэргэжилийг дээшлүүлэх, чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулах, онлайн сургалтын “Цахим кампус”-ын хэрэглээг тогтмолжуулах, байнгын үйл ажиллагааг хангах,
 4. Багш бүр хичээл бүрийг үр дүнтэй зохион байгуулах, суралцагчийн суралцах идэвхийг урамшуулан дэмжих замаар сурлагын чанарт ахиц гаргах,
 5. “Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг чанартай зохион байгуулах,
 6. Анги удирдсан багш хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшлийн асуудлаар эцэг, эх, асран хамгаалагчдад зөвлөн туслах ажлыг тогтмолжуулж, үр дүнг сайжруулах,
 7. Дотуур байранд амьдарч байгаа сурагчдын 80-аас доошгүй хувийг хөгжүүлэх дугуйлан, секц, хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага, клубд хамруулах, дотуур байрыг хүүхэд, эцэг, эхийн уулзалтын өрөөтэй болгох,
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулах, тусгай цэцэрлэгийг мэргэжлийн хөдөлгөөн болон хэл засагчаар хангах,

 

Хоёр. БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД

 

 1. 5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтыг 98 хувьд, 6 настай хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдалтыг 93 хувьд, сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг 88 хувьд, ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтыг 95 хувьд хүргэх,
 2. Багш, суралцагчийг үнэлэх үнэлгээний журмын хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн үйл ажиллагаанд хийх өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээний үнэн бодитой байдлыг хангах ажиллах,
 3. Боловсролын байгууллагын багш, ажилтан бүр “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах,
 4. Анги удирдсан болон хичээл ордог багш нар, сурагч, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх “Багш айлчлал” аргачлалыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдтэй ажиллах төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллах,
 5. Сургууль бүр “1 сургууль 10 клуб” аяныг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, сурагчдад хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллага, клубээр дамжуулан амьдрах ухааны боловсролыг олгох чиглэл баримтлан ажиллах,
 6. Дотуур байрын багш нарын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай компьютер техник хэрэгслээр ханган, ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлэх,

 

--о0о--