Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018.09.04/