БСШУС-ын сайдын 2019 оны "Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай" А/192 угаар тушаал