Боловсрол, соёл, урлагийн салбарын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамрууллаа.

Боловсрол, соёл, урлагийн салбарын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамрууллаа.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасагтай хамтран салбарын байгууллагуудын Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилнуудыг онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилготой нэгдсэн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны эрх зүйн актууд, хэрэг бүрдүүлэлт, данс бүртгэл үйлдэх арга зүй, иргэдээс төрийн албан байгууллагад гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, мэдээ тайлан гаргах арга зүй, архивын Улсын үзлэгт бэлдэх чиглэл зэрэг 14 төрлийн сэдвүүдээр хичээл орж харилцан туршлага солилцлоо.