Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой холбогдуулан телевизээр явуулах хичээлийн хуваарь

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

БАГА БОЛОВСРОЛ

СУУРЬ БОЛОВСРОЛ

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ