Хичээлийн жилийн бүтэц

БСШУС-ын сайдын 2016 оны А/85 дугаар тушаалаар хичээлийн жилийн бүтцийг баталсан.