Аймгийн Цагдаагийн газартай Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2021 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг баталлаа.

Аймгийн Цагдаагийн газартай Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2021 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг баталлаа.

Энэ хүрээнд сургуулийн орчин дахь үе хүүхэд хамгааллыг сайжруулах, сурагчдын замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, School police эргүүлийг хамтран хэрэгжүүлж, хяналт тавих, хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зэрэг 12 чиглэлээр хамтран ажиллана.