2018 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын мэдээлэл

БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТИЙН 2018 ОНЫ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ