УЛСЫН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ

2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИГЧДЭЭС АВАХ УЛСЫН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ